Die Oord PV3 is ‘n sentrum waar 180 verstandelik ingeperkte persone lewenslank versorg word op ‘n plaas naby die Hartebeespoortdam. Mans en dames 18 jaar en ouer word gehuisves. lnwoners is nie net verteenwoordigend van ‘n wye spektrum van aangebore genetiese afwykings byvoorbeeld Down-sindroom nie, maar ook verworwe verstandelik gestremdheid as gevolg van byvoorbeeld motorongelukke.

Die primere doel van Die Oord is die algemene daaglikse versorging van die inwoners. Dit sluit mediese versorging deur verpleegkundiges in. lnwoning berus op ‘n huisstelsel, bestaande uit ‘n goed toegeruste wooneenheid, ‘n eie toesighoudende huismoeder en ‘n inwonertal van tien mans of dames.

Hoewel die vermoens van inwoners beperk is, word daar gepoog om die vaardighede van inwoners sover moontlik uit te bou en in stand te hou deur middel van aktiwiteite waaraan inwoners daagliks deelneem.

Die inwoners verrig onder leiding van instrukteurs ‘n verskeidenheid kontrakwerk vir verskillende nywerhede in die omgewing. Onder andere word uitgediende gasbottelreguleerders gestroop om edelmetale, ander metale en plastiek te herwin. Hulle verpak ook grootmaat sweisstawe in een kilogram houers en herwin koperdraad uit stukkende alternators. By geleentheid word korttermynprojekte ook aanvaar.

lnwoners kry ruim geleentheid om aan sport- en kulturele aktiwiteite deel te neem. Dit sluit ‘n jaarlikse swemgala en atletiekbyeenkoms teen ander sentra van reg oor die land, in. Die inwoners neem ook deel aan ‘n vloerhokkieliga. Die deelname aan ‘n jaarlikse Eisteddfod, vind ook groot byval by die inwoners.

lnwoners ontspan ook saans en naweke deur aan groepaktiwiteite deel te neem en konserte te hou en by te woon. Danse word twee maal per week gereel, met die lentedans, huiskonsert en Kersspel die hoogtepunte van die jaar. Vrydagmiddae is gesamentlike ontspanmiddae waartydens inwoners hul snoeperye by die snoepwinkel aankoop en onder die groot wildevyboom ontspan.

Die Oord PV3 se ideaal is dat elke inwoner binne hierdie beskutte omgewing ‘n gevoel van menswaardigheid sal ervaar, sy individualiteit sal behou en ‘n gelukkige produktiewe lid van die gemeenskap sal wees.